Friday, 27/05/2022 - 06:32|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS PHONG VÂN

CV 04 Thông báo điểm thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện lớp 6,7,8 Năm học 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Lục Ngạn; Công văn số 403/PGDĐT-THCS ngày 02/11/2020 của Phòng
GD&ĐT Lục Ngạn về việc hướng dẫn thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện năm
học 2020-2021;

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Lục Ngạn; Công văn số 403/PGDĐT-THCS ngày 02/11/2020 của Phòng
GD&ĐT Lục Ngạn về việc hướng dẫn thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện năm
học 2020-2021;
Căn cứ Biên bản làm việc của Hội đồng chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi
cấp huyện các môn văn hóa lớp 6, 7, 8 năm học 2020 - 2021, Phòng GD&ĐT
thông báo điểm bài thi học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa lớp 6, 7, 8 năm
học 2020-2021 như sau:
1. Kết quả điểm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 6, 7, 8
cấp huyện năm học 2020 - 2021 (có danh sách kèm theo)
2. Yêu cầu đối với các trường
- Thông báo kết quả điểm bài thi tới giáo viên, học sinh và phụ huynh học
sinh.
- Kiểm tra lại toàn bộ danh sách học sinh dự thi, nếu có thông tin sai sót đề
nghị các đơn vị báo cáo về Phòng GD&ĐT qua bộ phận chuyên môn THCS trước
ngày 30/3/2021.
- Hướng dẫn học sinh làm đơn phúc khảo (nếu có), gửi về Phòng GD&ĐT
Lục Ngạn qua bộ phận chuyên môn THCS trước 16 giờ ngày 30/3/2021.
Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường
nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (T/h);
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VP.
TRƯỞNG PHÒNG 
Trần Thị Minh Sử

 

Bài tin liên quan